Туршлага, Амжилт, Үр дүн

Туршлага, Амжилт, Үр дүн

Иргэд
ӨМГӨӨЛӨЛ: ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ:
Хуулийн этгээд, компани
ӨМГӨӨЛӨЛ:
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Хууль зүйн баталгаат орчуулга
Хууль зүйн баталгаат орчуулга – Монголоос Англи – Англиас Монгол – Англи хэлний аман орчуулга буюу хэлмэрчийн үйлчилгээ
Хууль зүйн байнгын үйлчилгээ
БАЙНГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Байнгын хуульчийн орон тоо байхгүй, ийм орон тоо байх хэрэгцээ шаардлага бага мөн хуульчтай хэдий ч зарим тохиолдолд нэмэлт хуульчийн хэрэгцээ шаардлага гардаг болон өмгөөллийн үйлчилгээг байнга авах шаардлагатай байдаг хуулийн этгээдэд хууль...
ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА
ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан “Шүүх эрх...
Read More "ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА"
КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Түлхүүр үг: Компанийн эрх зүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, зонхилох хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх...
Read More "КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ"
ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА
ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан “Шүүх эрх...
... "ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА"
КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Түлхүүр үг: Компанийн эрх зүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, зонхилох хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх...
... "КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ"