Нийтлэг үйлчилгээ

Нийтлэг  үйлчилгээ

  • хуулийн төсөл болон гэрээ, дүрэм, журам, заавар зэрэг холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянаж зөвлөх;
  • эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг маргаанд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх;
  • арбитрын хэрэгт хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх;
  • хууль, эрх зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх;
  • хууль зүйн гарц, үр дагавар, боломжит хувилбарыг тусгасан хууль зүйн дүгнэлт, санал боловсруулах;
  • хууль зүйн магадлан шалгалт хийх;
  • хууль зүйн асуудлаар илтгэл, нийтлэл бичих, гарын авлага бэлтгэх;
  • хууль зүйн лавлагаа  мэдээлэл өгөх;
  • ТУЗ-н нарийн бичгийн үүрэг гүйцэтгэх;
  • хууль зүйн англи- монгол, монгол-англи баталгаат орчуулга;