ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА

ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан “Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.2 дэх хэсэгт анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажлыг иргэдэд ойртуулах, уналгын болон тусгай зориулалтын авто машинаар …

КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Түлхүүр үг: Компанийн эрх зүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, зонхилох хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, эрх бүхий этгээдийн үүрэг, өөртэйгөө хийх хэлцэл, таннелинг, дотоод мэдээллийг ашиглаж арилжаанд орох. Товч агуулга: Компанийн эрх зүйн сонирхлын зөрчил бүхий …