ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА

ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан “Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.2 дэх хэсэгт анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажлыг иргэдэд ойртуулах, уналгын болон тусгай зориулалтын авто машинаар …